HOT NEWS
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 'เงินตรา' ก่อนก้าวเข้าสู่ 'สังคมไร้เงินสด'
ต้องผ่านอะไรมาบ้าง กว่าจะมี “เงินตรา” ให้จับจ่ายและเป็นหนี้