HOT NEWS
BIZ
ออมสินสรุปผลดำเนินงาน ประกาศมั่น 6 แนวทางสู่เป้าหมายปี 2560
ออมสินสรุปผลดำเนินงาน ประกาศมั่น 6 แนวทางสู่เป้าหมายปี 2560

สิ้นสุดกันไปแล้ว กับงานแถลงข่าว 'ทิศทางการดำเนินงาน ปี 2560' ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดเผยถึง 6 แนวทางหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนธนาคารออมสินในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 และเป็นแม่แบบสำหรับการดำเนินการในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปดังต่อไปนี้

-บริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง

จากแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นปรัชญาในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ผู้คนได้รู้จักตัวตน รู้จักการพอประมาณ เหลือเก็บ แบ่งปัน เพื่อสานต่อเป็นความยั่งยืนนั้น ธนาคารออมสิน ก็พร้อมจะน้อมนำพระราชดำริของพระองค์มาปรับใช้กับแนวทางการบริหารงานการเงินและการธนาคาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของทุก Segment ที่จะเกิดขึ้น เช่น บัตรเครดิตออมสิน ที่กำหนดวงเงินที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อการเคหะ ที่ไม่สนับสนุนให้เกิดการกู้เงินมากแม้จะมีขีดความสามารถถึงกำหนด เพื่อสร้างวินัยและรักษาเสถียรภาพทางการเงินของผู้ใช้บริการได้ดีอีกทางหนึ่ง

 

-ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

แม้ว่าการออมเงิน จะเป็นแนวคิดและสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับธนาคารออมสินมาอย่างเนิ่นนาน แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การประยุกต์และปรับปรุงแนวคิดของการออมเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพราะไม่เพียงแต่จะเน้นให้มีการสนับสนุนการออมตั้งแต่วัยเยาว์เช่นที่เคยเป็นมา หากแต่จะขยายขอบเขตไปยังบริบทเพื่อตอบสนองต่อสังคมยุคดิจิตอล ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าในทุกระดับ เช่น การทำบัญชีครัวเรือนผ่านระบบดิจิตอล การส่งเสริมการออมเพื่อการลงทุนระดับ Micro SMEs และ SMEs ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันจากการออมเงินสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นต้น

 

-ธนาคารผู้สูงวัย

มีการคาดการกันว่า ประเทศไทยกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งธนาคารออมสิน ที่อยู่คู่กับชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานนับร้อยปี ก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจะให้การสนับสนุนทางด้านการเงินในโครงการ ธนาคารผู้สูงวัย ที่จะครอบคลุมด้วยปัจจัยด้านการเงินที่จำเป็นของผู้สูงอายุ เช่น เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย, เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย จนถึงสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุแบบ Reverse Mortgage สำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้สูงวัยนั้น เป็นไปได้อย่างสะดวก และลดภาระความยุ่งยากลงไปได้มาก

 

-การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ปัญหาทางการเงินหนึ่งที่เป็นตัวยับยั้งการเติบโตของภาคเศรษฐกิจในครัวเรือนที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน หนี้นอกระบบ คือภารกิจสำคัญหนึ่ง ที่ธนาคารออมสิน ได้พร้อมดำเนินนโยบายตอบสนองต่อภาครัฐอย่างเร่งด่วนในวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการ PSA และถ้าเป็นกรณี NPLs จะสามารถชดเชยได้ 100 % สูงสุดไม่เกิน 40% ของสินเชื่ออนุมัติ ซึ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีประชาชนมาลงทะเบียนหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสินแล้วกว่า 146,266 ราย และแม้ว่าจะมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับการจัดการหนี้ไม่ครบทุกจำนวนที่มีเข้ามา แต่ทางธนาคารออมสินก็พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ เพื่อหาทางเยียวยาและบรรเทาผู้ประสบปัญหาในโอกาสต่อไป

 

-SME Startup

ในการเติบโตของเศรษฐกิจสมัยใหม่ ธุรกิจรายย่อยที่มีศักยภาพ มีความคล่องตัว และมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับระดับสากล หรือธุรกิจ Startup กำลังเป็นที่กล่าวถึงอย่างสูง ซึ่งธนาคารออมสิน ก็ให้ความใส่ใจกับทิศทางดังกล่าว โดยประเดิมนำร่องด้วยโครงการ SMEs Start Up Thailand เพื่อจุดประกายให้ SMEs และ Start Up รายใหม่ สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ดำเนินธุรกิจบนความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจรายเล็กรายย่อยได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่แต่เดิม ให้ทะยายออกไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งในขณะนี้ ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 508 ราย คิดเป็นวงเงิน 1,821 ล้านบาท อีกทั้งยังร่วมมือกับ Venture Capital จัดตั้งเป็น SMEs Private Equity Trust Fund วงเงิน 2,000 ล้านบาท มีการร่วมลงทุนไปแล้วเป็นวงเงินกว่า 165 ล้านบาท

 

-Digi-Thai Banking และออมสินยุคใหม่ที่จะมาถึง

แต่นอกเหนือจาก 6 แนวทางหลักที่ได้วางเอาไว้เพื่อเป็นแม่แบบสำหรับการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์แล้ว ธนาคารออมสินยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญสุดท้ายที่มุ่งหมายจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ นั่นคือ Digi-Thai Banking ซึ่งจะเป็นการยกระดับธนาคารออมสินไปสู่ความเป็นดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งระบบ Mobile  Banking อย่าง MyMo ที่จะทำให้ทุกธุรกรรมทางการเงินของธนาคารออมสินสามารถเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดความยุ่งยากลงไปได้มาก

นอกเหนือจากนั้น นายชาติชายยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า มาตรการด้านสินเชื่อรายย่อยใช้จ่ายฉุกเฉินของภาคประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ต้องมีการเร่งดำเนินการ ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของ Soft Loan สำหรับ SME บ้านประชารัฐ, โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และ National e-Payment ที่จะตอบสนองไปกับความพยายามของภาครัฐในการจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปสักเพียงใด ความก้าวหน้าจะพุ่งทะยานไปสู่ระดับที่ต่างจากยุคแรกเริ่มสักเพียงไหน หรือบริบททางสังคมจะหันเหไปในรูปแบบใด แต่แนวคิดหลักเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินของประชาชน อันเป็นรากฐานของธนาคารออมสิน ก็ยังคงเป็นแก่นสำคัญที่ฝังอยู่ภายใต้การดำเนินงานมาโดยตลอด นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบัน เพราะธนาคารออมสินนั้น

 

มั่นคง จริงใจ รับใช้ประชาชน

69,614
Views
ออมสินสรุปผลดำเนินงาน+ประกาศมั่น+6+แนวทางสู่เป้าหมายปี+2560
NEXT CONTENT »
Dtac Smart Farmer
Dtac Smart Farmer : เกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่โลกแห่งยุคดิจิทัล
READ CONTENT
เปิดรับสมัครแล้ว ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย Startup Thailand by GSB” ณ แฟชันฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดทำธุรกิจให้เศรษฐกิจไทยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง..
READ CONTENT
เผย 3 ข้อคิดจาก 'ปลานิล' ปลาแห่งพระราชาที่มาพร้อมคติสอนใจ
จากปลา 50 ตัวแรก เลี้ยงปากท้อง 60 ล้านชีวิต ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา
READ CONTENT
HOT NEWS
ENTERTAINMENT GOSSIP
SPORT
BIZ
POLITIC
HOT NEWS
 CONTACT
 FOLLOW US